آن کسانی (غربی ها) که می خواهند در یک کشور یا جامعه ای نفوذ پیدا کنند فرهنگ آن جامعه را در مشت خود بگیرند و فرهنگ خود را به آن ها تحمیل نمایند،یکی از کارهایشان ،معمولا متزلزل کردن بنیان خانواده است .

کما اینکه در خیلی از کشور ها این کار را متاسفانه انجام داده اند.

مردها را بی مسئولیت و زن ها را بد اخلاق کرده اند.

امام خامنه ای (76/12/18)